Vážime si vás a preto kladieme dôraz na ochranu vašich osobných údajov v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov podľa smernice 95/46/ES, ktoré je všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“), poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, nasledovné informácie popísané nižšie.

Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby bude, v závislosti od konkrétnych osobných údajov a účelu ich spracúvania súhlas Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, splnenie zmluvy, zmluvnou stranou ktorej je dotknutá osoba, prípadne oprávnené záujmy prevádzkovateľa.

Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je spoločnosť Mediatim s.r.o., so sídlom Brestovská 2487/67, 066 01 Humenné, Slovensko, IČO: 51110911, zapísaná na Okresnom súde v Prešove oddiel: Sro, vložka číslo: 35187/P. Štatutárny orgán je konateľ Martin Helmeci, e-mailová adresa: mediatim(zavináč)mediatim.sk, telefónne číslo: 00 421 908 231 225 (SK). Ďalej uvádzaný ako „Prevádzkovateľ“.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zodpovednou osobou je konateľ spoločnosti Martin Helmeci, e-mailová adresa: mediatim(zavináč)mediatim.sk, telefónne číslo: 00 421 908 231 225 (SK).

Aké sú spracúvané osobné údaje

Prevádzkovateľ spracúváva nasledovné osobné údaje, ktoré zbiera.

 • Cez kontaktný formulár na stránke: meno a priezvisko, emailová adresa
 • Cez e-mailový kontakt (elektronickú poštu): meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a fakturačné údaje
 • Pri prezeraní stránky údaje získané zo súborov cookies a IP adresy

Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

Účelmi spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú:

 • Nadviazanie kontaktu s klientom na účely uzatvárania dohôd a zmlúv o poskytovaní služieb v rozsahu podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa
 • Spracovanie účtovných dokladov
 • Evidencia klientov na účely uzatvárania a plnenia zmlúv
 • Archivácia dokumentov v súlade s právnymi predpismi
 • Plnenie dohôd a zmlúv

Účely spracúvania údajov z cookies

Údaje zo súborov cookies sú zbierané za účelom merania návštevnosti, marketingové účely a pripsôsobenia zobrazenia internetovej stránky.

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú informácie, úkladajúce sa vo vašom internetovom prehliadači. Tieto súbory umožňujú internetovej stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve. Súbory cookies nám umožňujú lepšie prispôsobenie obsahu Vašim potrebám a využitie našej internetovej stránky.

Rozdelenie cookies

Z hľadiska funkcie, ktorú cookies plnia ich môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:

 • Základné (esenciálne) – sú dôležité pre základnú funkčnosť internetovej stránky
 • Analytické – pomáhajú nám zlepšovať kvalitu našich stránok
 • Konverzné a sledovacie – tieto umožňujú analýzu a vyhodnocovanie výkonu reklamných kampaní
 • Remarketingové – používajú sa na personalizáciu obsahu reklám a správne zacielenie

Súhlas so zbieraním údajov cookies

Súhlas udeľujete na dobu určitú, ktorá je uvedená nižšie pre jednotlivé súbory marketingových cookies. Súhlas so zbieraním údajov cookies pre marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať a to pomocou zmeny nastavenia príslušného prehliadača. V rámci nastavenia prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo úplne zakázať. Detailnejšie informácie nájdete v nápovede vašeho prehliadača.

Možnosti nastavanie správy cookies v rámci najpoužívanejších prehliadačov nájdete na nižšie uvedených adresách:

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/Povolen%C3%AD%20a%20zak%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20cookies

Ktoré súbory cookies využívame?

Prevádzkovaťel zbiera na stránke nasledujúce súbory cookies na uvedený účel a pri uvedenej expirácii:

Typ Názov Účel zbierania Exspirácia
Cookies tretích strán Google Analytics Účel 50 mesiacov
Cookies tretích strán Google Adwords Identifikácia Dotknutej osoby 540 dní

Špecifikácia oprávnených sledovaných záujmov

Pri spracovaní údajov treťou stranou sa jedná o zhromažďované cookies súbory. Tieto súbory sú spracovávané prostredníctvom služby Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., sídlom na 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Príjemcovia osobných údajov Dotknutej osoby

Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo môžu byť nižšie uvedené osoby:

 • Štatutárne orgány alebo členovia štatutárnych orgánov Prevádzkovateľa.
 • Zamestnanci Prevádzkovateľa a obchodní zástupcovia prevádzkovateľa a ďalšie osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Spolupracovníci prevádzkovateľa, jeho obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä: účtovná spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou softwéru, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spoločnosť alebo fyzická osoba poskytujúca prevádzkovateľovi poradenstvo, ako aj zamestnanci uvedených osôb.
 • Príjemcom osobných údajov budú tiež daňový úrad a ďalšie štátne orgány, v zákonom stanovených prípadoch.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje vždy v súlade s právnymi predpismi budú uchovávané len na nevyhnutný čas, na ktorý budú potrebné na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie, s ohľadom na udelený súhlas a dobu v ňom uvedenú, najdhšie však po dobu 60 mesiacov.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov – v celom rozsahu alebo len sčasti.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovať v listinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú pri identifikácii Prevádzkovateľa v tomto dokumente alebo vyplnením elektronického formuláru zverejneného na webovom sídle Prevádzkovateľa).

Sťažnosť dozornému orgánu

Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade nejasností týkajúcich sa ochrany osobných údajov a súborov cookies nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: mediatim(zavináč)mediatim.sk